Tio friskfaktorer för en hållbar arbetsplats

De företag och organisationer som vill jobba för att motverka ohälsa och skapa en god arbetsmiljö behöver gå igenom vilka faktorer det är som ses som risker på jobbet. Men om man vill skapa en genuint hållbar arbetsplats behöver man även vända på riskerna och skapa friskfaktorer.

Friskfaktorer är insatser, förhållanden och attityder som motverkar ohälsosam stress och som främjar psykisk hälsa på jobbet. Det handlar alltså om att jobba med det positiva, förebyggande och hälsofrämjande. Forskningsrådet Forte har tittat på en stor mängd vetenskapliga studier hämtade från hela världen och utifrån dem samlat ihop och definierat de friskfaktorer som skapar en hållbar och sund arbetsplats. Här är tio av dem.

  1. Ett sunt ledarskap. Det viktigaste för att lyckas med ett hälsofrämjande arbete är att ledningen och cheferna är aktiva i det. Positiva, empatiska och tillgängliga ledare som guidar sina medarbetare på ett rättvist och engagerat sätt är grunden för att skapa en arbetsmiljö där stress och psykisk ohälsa aktivt motarbetas.
  2. Bra kommunikation. En viktig friskfaktor är att det går lätt att prata på alla nivåer på arbetsplatsen. En öppen och tillåtande dialog där alla enkelt kan göra sig hörda och blir uppmärksammade skapar en sund och avstressad arbetsmiljö. Det är även viktigt med återkopplingar, erkännanden och beröm. Alla behöver få höra att deras insatser är värdefulla.
  3. Delaktighet. Att ge medarbetarna inflytande över de beslut som rör deras arbetsuppgifter och situation gör att de känner mer engagemang och tillfredställelse samt mindre stress. Delaktighet och kontroll är tydliga hälsofrämjande faktorer.
  4. Självständighet. Att själv få bestämma över och kontrollera hur man gör sitt jobb skapar en god självkänsla och arbetsglädje samt påverkar hälsan positivt.
  5. Tydliga belöningar. Ett tydligt belöningssystem där det finns en klar koppling mellan ansträngning och erkännande är en bra friskfaktor. Komplexa system som skapar förvirring kring varför någon blir uppmärksammad och vad som leder till belöningar kan däremot vara en stress- och riskfaktor.
  6. Lagom arbetsbelastning och tydliga roller. På en hållbar arbetsplats är det viktigt att bemanningsnivån är i balans. Är arbetsbelastningen större än resurserna att ta itu med den kommer medarbetarna att få ta på sig mer än de orkar i längden. Det är heller inte bra när för många samsas om samma arbetsuppgifter och folk blir sysslolösa. Understimulans och tristess är lika skadligt som att vara överlastad. Det är också avgörande att arbetsfördelningen blir rättvis så att inte vissa tar på sig för mycket medan andra står utan uppgifter. En annan viktig friskfaktor är att alla har tydliga arbetsbeskrivningar, vet vad som förväntas av dem och känner till vilka mål det är man arbetar mot.
  7. Ett trevligt socialt arbetsklimat. Det är viktigt för välmåendet att man trivs och kommer överens med de människor man arbetar tillsammans med. Ett öppet, ärligt och positivt socialt klimat där både chefer och medarbetare kan prata ledigt och vänligt, lösa problem gemensamt, ha kul tillsammans och lita på varandra lyfter både stämningen och välmåendet.
  8. Utveckling och utbildning. För att människor inte ska stagnera eller tröttna behöver de få nya utmaningar och möjlighet till att utvecklas. Det kan röra sig om kompetensutveckling, vidareutbildningar, byta arbetsuppgifter och att kunna ta nya steg i karriären. Det här behöver inte heller vara kopplat enbart till arbetsuppgifterna, även personlig utveckling där man får lära sig mer om sig själv och sina inre möjligheter skapar hållbara medarbetare.
  9. Administrativt och socialt stöd. En bra digital arbetsmiljö med verktyg och system som är användarvänliga, anpassade efter arbetsuppgifterna och underlättar arbetet.
  10. Anställningstrygghet. Flexibla arbetsformer växer fram på arbetsmarknaden, men tryggheten i att veta att man har ett jobb att gå till är en friskfaktor och motverkar stress och oro.