Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att skapa en god arbetsmiljö. Utbildningen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förbättra samarbete och förutsättningar för att kunna leva upp till lagens krav.

Skicka anmälan
Omfattning

1-2 dagar, hel- eller halvdagar.

Plats

På plats hos kunden, på Arbetsmiljöakademin eller digitalt.

Bakgrund

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet, så som luft, ljud och kemikalier. Men det handlar även om ledarskap, kommunikation, stress och möjlighet till återhämtning. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön skapas förutsättningar för en trivsam, säker och effektiv arbetsplats med mindre risk för konflikter och kränkningar. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och roller. Den är öppen för både chefer och skyddsombud, vilket främjar dialog och samarbete i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar, grupparbeten och reflektion utifrån egna erfarenheter, och ger konkreta verktyg för att kunna bedriva praktiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen innehåller

  • Grundläggande information om arbetsmiljölagen, föreskrifter och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan. Skador och tillbud. Fysiska faktorer och belastningsergonomi.
  • Roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Rehabilitering.
  • Alkohol och droger.
  • Första hjälpen och krisstöd. Hot, våld och ensamarbete.
image

Efter utbildningen ska deltagaren

  • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs.
  • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden.
  • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor.
  • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.

Utbildning anpassad för er organisation

Vi skräddarsyr även arbetsmiljöutbildningar utifrån specifika behov som kan finnas i just er organisation. Det kan exempelvis handla om distansarbete och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera och leda arbetet för en bättre arbetsmiljö. Lagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall, och arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö. Ta stöd av oss för att bättre klara av det arbetet.

Anmäl dig