Krisutbildning

Vår utbildning gör organisationer bättre rustade att hantera kris. Vi erbjuder både en grundläggande utbildning om kris, risker, krav och riktlinjer, och en praktisk där organisationen får möjlighet att testa sin krisplan, för att öva och se om den behöver förbättras.

Skicka anmälan
Omfattning

1-2 halvdagar.

Plats

På plats hos kunden, på Arbetsmiljöakademin eller digitalt.

Bakgrund

Krisutbildningen är uppdelad i två block: en grundläggande teoretisk del och en praktisk. Det går att delta i enbart första blocket, som vänder sig till ledningsgrupper, chefer och skyddsombud. Det andra blocket riktar sig till kris- och ledningsgrupper och ger en möjlighet att testa organisationens krisplan. Här arbetar vi mer praktiskt och genomför övningar utifrån realistiska krisscenarier kopplade till verksamheten. Syftet är att öka beredskapen inför en möjlig krissituation. Vi följer upp övningarna tillsammans och ser över eventuella förbättringsområden. Fallbeskrivningar tas fram i dialog med kunden. Vi kan skräddarsy upplägget utifrån verksamhetens behov.

Utbildningen innehåller

Block 1:

Vad är en kris? Lagkrav. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd, våld och hot, ensamarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete. Genomgång av den egna organisationens riktlinjer och krisplan. Roller i krisorganisationen. Riskbedömning. Intern och extern kommunikation. Vid behov framtagande av underlag för en krisplan.

Block 2:

Praktiska övningar utifrån krisscenarier kopplade till verksamheten. Test av krisplan. Reflektion: Vad gick bra och vad behöver förändras?

image

Efter utbildningen ska deltagaren

  • Ha en bättre beredskap vid kris.
  • Ha ökad kunskap om hur människor reagerar vid och efter en kris, och vad som är till bäst hjälp.
  • Känna till relevanta lagar och föreskrifter.
  • Ha kunskap om den egna krisorganisationen och -planen.
  • Ha fått stöd i att vid behov förbättra den och ha övat på krissituationer.

Anmäl dig till kursen