Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom beror vanligen på psykisk stress som pågått för länge utan återhämtning. I rehabilitering får den drabbade hjälp med symptom och att fungera bättre i vardagen.

image

Vad är utmattningssyndrom?

Stress är naturligt och nödvändigt för människans överlevnad. Men långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till sjukdom. Stressen kan handla om hög arbetsbelastning, privata påfrestningar eller höga krav och förväntningar. Ofta ligger flera faktorer under en längre tid bakom ett överbelastat stressystem. Utmattningssyndrom kan uppfattas komma plötsligt, som att ”gå in i väggen”. Men tittar man tillbaka i tiden brukar det bli tydligt att belastningen pågått länge. Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos där vissa kriterier ska vara uppfyllda.

Symptom vid utmattningssyndrom

Påtaglig brist på energi och uthållighet dominerar ofta sjukdomsbilden vid utmattningssyndrom. Det kan handla om både psykisk och fysisk trötthet och ett behov av längre återhämtning än tidigare efter belastning. Andra vanliga symptom är koncentrationssvårigheter, sämre minne, sömnproblem, känslomässig labilitet eller irritabilitet, kravkänslighet, svårighet att hantera tidspress, värk, yrsel, hjärtklappning och ljudkänslighet. Symptomen orsakar lidande eller försämrad funktion inom livets olika delar: arbete, fritid, familj, sociala sammanhang. För många känns vardagssysslor och arbetsuppgifter övermäktiga. En person som drabbas av utmattningssyndrom har utsatts för stress under en längre tid före insjuknandet.

Orsaker till utmattningssyndrom

Kunskapen om varför vissa klarar att leva med hög belastning under lång tid medan andra inte orkar är bristfällig. Sannolikt påverkar både genetiska faktorer och tidigare erfarenheter vår förmåga att hantera långvarig stress. Avgörande orsaker till att långvarig stress leder till utmattningssyndrom verkar vara otillräcklig sömn och återhämtning, svårighet att prioritera och anpassa vardagsaktiviteter efter den egna förmågan och oro på grund av känsla av att inte ha kontroll över livssituationen. Forskning har visat att hjärnan förändras vid utmattningssyndrom, bland annat när det gäller minne och förmågan att kunna ta hand om intryck utifrån på ett anpassat sätt.

Utmattningens faser

Oftast finns varningstecken på att utmattningssyndrom är på gång långt innan insjuknandet, men tecknen är sådana som vi alla har då och då och är lätt att inte ta på allvar: trötthet, huvudvärk, irritabilitet och sömnproblem. Detta kallas uppbyggnadsfasen och riskerar att leda fram till den så kallade akuta fasen. Utmattningssyndrom, då stressystemen till stor del slutar fungera, kan komma långsamt eller mer plötsligt. Prognosen är vanligen god om man får avlastning, återhämtning och får lära sig att hantera symtomen, men återhämtningsfasen kan ta tid och trötthet och känslighet för belastning kan hänga kvar länge.

image

Vård vid utmattning

Symptomens svårighetsgrad kan variera och därmed även personens behov av vård. Förståelse och stöd från omgivningen är viktiga faktorer för tillfrisknandet. Avlastning när det gäller vardagliga sysslor kan behövas för att ge utrymme för återhämtning. Oftast behövs en tids sjukskrivning, men hur länge eller i vilken omfattning kan variera. Personer med utmattningssyndrom behöver ta hand om sig inom livets alla områden. Rehabilitering är en insats som kan bli aktuell vid utmattningssyndrom. Rehabakademin erbjuder multimodal rehabilitering (MMR) där läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar tillsammans för och med patienten.

image

Så går rehabiliteringen till

Rehabilitering för utmattningssyndrom är ett program som pågår i tre månader. Det leds av ett team med läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut. De flesta aktiviteterna sker i grupp och föreläsningar blandas med mer praktiska inslag. Patienterna kommer till mottagningen ungefär 2-3 gånger per vecka. Stort fokus läggs vid kunskap om utmattningssyndrom, utforskande av egna beteendemönster, aktivitetsbalans och hur nivåer av belastning kan anpassas. Viktiga delar är att hitta strategier för stresshantering, arbeta med återhämtning och kroppskännedomsträning för att öka medvetenheten om kroppen och sänka anspänning. I programmet erbjuds även stöd i kontakten med arbetsgivare. Varje deltagare gör sin egen individuella rehabiliteringsplan och gruppaktiviteterna kompletteras med individuella besök hos de olika vårdprofessionerna i teamet. Individuellt anpassade program genomförs för den som har behov av det. 

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till mobilt bank-id.

Läs mer