Hållbart ledarskap för en sund arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att följa alla lagar och föreskrifter, leda och bedriva arbetsmiljöarbetet, hitta och åtgärda risker. Det är även arbetsgivarens uppgift att se till att alla trivs och mår bra på jobbet. Det gör man genom ett sunt och hållbart ledarskap.

Chefer och arbetsmiljö

Förutom att se till att lagar och förordningar följs påverkar chefen sina medarbetares stressnivåer och välbefinnande genom både sin person och den psykosociala arbetsmiljö som ledarskapet formar. En chef kan påverka de krav och den arbetsbelastning de anställda har. Ett hållbart ledarskap ser till att inte ställa för höga krav på snabba leveranser eller att lägga på en högre arbetsbörda än det finns resurser för att hantera.

En chef som jobbar för en sund arbetsmiljö lägger heller inte uppgifter på sina medarbetare som kräver högre kompetens än de egentligen har. Ett annat område där en chef kan skapa en bättre arbetsmiljö är genom att delegera och ge sina medarbetare kontroll och inflytande över sin arbetssituation. Anställda som känner att de har inflytande och kan påverka sitt arbete trivs och mår bättre. Som chef har man även en stor inverkan på kommunikationen på arbetsplatsen och kan se till att alla får komma till tals och bli hörda.

Bättre arbetsmiljö genom organisatorisk rättvisa

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön visar studier att de medarbetare som upplever att deras arbetsgivare och chefer agerar på ett rättvist sätt har lägre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt av depressioner och ångestsjukdomar. Arbetsgivare kan jobba förebyggande med arbetsmiljön genom det som kallas för organisatorisk rättvisa. Begreppet organisatorisk rättvisa omfattar tre aspekter:

  1. Rättvis distribution av resurser inom organisationen.
  2. Rättvisa beslutsprocesser. Kommer alla berörda parter till tals? Är besluten etiska?
  3. Relationell rättvisa. Behandlar den närmaste chefen medbetarna med respekt och på ett rättvist sätt?

Organisatorisk rättvisa är ett område där ledarskapet kan ha stor positiv inverkan på arbetsmiljön och den allmänna trivseln.

Ledarskap och kränkningar på jobbet

Ett stort arbetsmiljöproblem är kränkningar och mobbning på arbetsplatsen. Kränkande eller nedlåtande kommentarer om kollegor, utfrysning, trakasserier, rå jargong och repressalier mot dem som säger ifrån är ett problem i hela arbetslivet. Här kan chefer skapa en god arbetsmiljö genom att säga ifrån när någonting händer och uppmuntra sina medarbetare att göra samma sak. Genom att signalera att det här är en viktig fråga och ett oönskat beteende som strider mot arbetsplatsens värderingar kan chefen verka som förebild och sprida attityden i organisationen med sitt ledarskap. En chef måste också lyssna på när medarbetare tar upp problem med mobbning och kränkning och omedelbart agera på informationen.

Ohållbart ledarskap

Om ett gott ledarskap skapar en sund arbetsmiljö genom att lyssna och ta hänsyn till medarbetarnas behov samt genom att främja kommunikation, rättvisa, inflytande och trivsel, hur ser då ett ohållbart ledarskap ut?

När man pratar om destruktivt ledarskap brukar man dela upp det i två kategorier. Den ena är ett aktivt destruktivt ledarskap, det vill säga en chef som är aktivt otrevlig, inte visar respekt och beter sig auktoritärt genom att minska sina medarbetares kontroll och inflytande. Det andra destruktiva ledarskapet är passivt, alltså en frånvarande chef som inte ger sina medarbetare den information, vägledning eller feedback de behöver för att kunna göra sitt arbete. Forskning visar att negativa händelser påverkar oss starkare och mer långtgående än vad positiva gör. Därför är det minst lika viktigt för en sund arbetsmiljö att arbetsgivaren förhindrar ett ohållbart ledarskap som det är att uppmuntra ett hållbart.