Systematiskt arbetsmiljöarbete

Friska företag har friska medarbetare. Förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete säkrar kompetensen och ökar produktivitet och trivsel på företaget.

image

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvar för verksamhetens arbetsmiljö och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Traditionellt sett har arbetsmiljöarbetet handlat om att förebygga olyckor, tillhandahålla skyddsutrustning och säkerhetsutbildningar. Enligt de nya arbetsmiljöföreskrifterna har arbetsgivarna numera även ansvar för bland annat hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling. Det kräver förståelse och god kommunikation för att uppmärksamma tidiga indikationer och bryta ohälsosamma mönster.

Vad vi kan erbjuda

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Det kan dock vara en utmaning att veta hur man ska gå till väga. Arbetsmiljöakademin kan stötta arbetsgivare med undersökningar, kartläggning och analyser i det pågående arbetet. Vi erbjuder:

  • Organisatoriska och sociala kartläggningar.
  • Allmän skyddsrond.
  • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning.
  • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter.
  • Revision/nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom intervjuer och dokumentsgranskning bedöms verksamheten i förhållande till lagkrav. Skriftlig återrapportering med bedömning och åtgärdsförslag lämnas.

Bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att ligga steget före och arbeta aktivt för en god, säker och hälsosam arbetsmiljö lönar sig alltid. Här kan du få en indikation på hur ditt företag ligger till.

Gör testet

Intresserad? Kontakta oss