Systematiskt arbetsmiljöarbete

Friska företag har friska medarbetare. Förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete säkrar kompetensen och ökar produktivitet och trivsel på företaget.

Vad vi kan erbjuda

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Det kan dock vara en utmaning att veta hur man ska gå till väga. Arbetsmiljöakademin kan stötta arbetsgivare med undersökningar, kartläggning och analyser i det pågående arbetet. Vi erbjuder:

 • Organisatoriska och sociala kartläggningar.
 • Allmän skyddsrond.
 • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning.
 • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter.
 • Revision/nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom intervjuer och dokumentsgranskning bedöms verksamheten i förhållande till lagkrav. Skriftlig återrapportering med bedömning och åtgärdsförslag lämnas.
Välkommen till oss!

Arbetsmiljöakademin stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

image

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvar för verksamhetens arbetsmiljö och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Traditionellt sett har arbetsmiljöarbetet handlat om att förebygga olyckor, tillhandahålla skyddsutrustning och säkerhetsutbildningar. Enligt de nya arbetsmiljöföreskrifterna har arbetsgivarna numera även ansvar för bland annat hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling. Det kräver förståelse och god kommunikation för att uppmärksamma tidiga indikationer och bryta ohälsosamma mönster.

Bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att ligga steget före och arbeta aktivt för en god, säker och hälsosam arbetsmiljö lönar sig alltid. Checklista för dig som arbetsgivare:

 • Vi har rutiner för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Vi undersöker regelbunden den fysiska, ergonomiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Vi känner till vilka arbetsmiljödokument som ska finnas hos oss utifrån vår verksamhet.
 • Hos oss vet alla chefer när en arbetsolycka måste anmälas till Arbetsmiljöverket.
 • Vi undersöker regelbundet om arbetet medför risker för att bli utsatt för hot och våld och om medarbetare har arbetsuppgifter som upplevs psykiskt påfrestande.
 • Vi har en konkret arbetsmiljöpolicy som beskriver hur vi förebygger ohälsa och olycksfall, här finns även mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • De som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga kunskaper för uppdraget.
 • Det finns lättillgängliga, skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker.
 • Alla medarbetare känner till vilka rutiner som ska följas om någon upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Intresserad? Kontakta oss